NFS

Výzkum netradičních forem spolupráce středních škol s blízkými základními, středními i vysokými školami, se složkami místní samosprávy, firmami a dalšími subjekty

Příklady dobré praxe

Registr příkladů již fungujících forem spolupráce střední školy na lokální, resp. regionální úrovni. V případě, že náš seznam chcete doplnit o Vaše zkušenosti s otvíráním školy lokální komunitě, neváhejte nám napsat. Uveřejněné příspěvky budeme honorovat.

Rozbalit vše | Skrýt vše
Řadit dle: Řadit vzestupně Řadit sestupně

Program spolupráce se školami všech stupňů

Foto
zdroj: http://www.topregion.cz?articleld=2719 / vloženo: 9.10.2008

Třinecké železárny realizují projekt, jeho cílem je motivovat žáky a studenty v regionu ke studiu technických oborů, zejména hutnických a strojírenských. V článku jsou popisovány různé aktivity tohoto projektu. → více

Škola pro udržitelný rozvoj - výzva všem

Foto
zdroj: http://www.rvp.cz/clanek/238/2295 / vloženo: 9.10.2008

V příspěvku jsou popisovány různé projekty škol v rámci místní Agendy 21 (zlepšování životního prostředí a přibližování se udržitelnému rozvoji). Jde o příklady spolupráce škol s obcí. → více

Projekty a spolupráce s regionální praxí na SPŠ Frýdek-Místek

Foto
zdroj: http://www.designtech.cz/c/support/informacni-technologie-sps-frydek-mistek.htm / vloženo: 8.12.2008

Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku byla založena v roce 1958. Škola byla vzhledem ke struktuře průmyslu v Moravskoslezském regionu původně orientována směrem k hutnické výrobě, po téměř 50 letech své existence nabízí široké spektrum oborů technického směru ukončených maturitní zkouškou. Významnou je spolupráce školy s průmyslovými firmami, mezi které... → více

Tři země, tři školy a úspora energií

Foto
zdroj: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2127049 / vloženo: 8.12.2008

Dne 13.10.2008 uspořádalo občanské sdružení Energy Centre České Budějovice za finančního přispění Společnosti tří zemí exkurzi do hornorakouského Rohrbachu pod názvem „Tři země, tři školy a úspora energií“. V rámci rozvíjení přeshraničních vztahů mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem byla podpořena již čtyři roky trvající spolupráce mezi Obchodní... → více

Asociace pro mládež, vědu a techniku

Foto
zdroj: http://www.spschbr.cz/article.asp?nArticleID=445&nLanguageID=1 / vloženo: 7.11.2008

Asociace pro mládež, vědu a techniku – vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Cílem soutěže je napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupnit jim vědecká a výzkumná pracoviště a umožnit co největšímu počtu talentovaných středoškoláků další odborný růst formou... → více

Roční program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Foto
zdroj: http://www.spschbr.cz/article.asp?nArticleID=488&nLanguageID=1 / vloženo: 7.11.2008

SPŠ chemická se snaží u studentů získat základní ekologické návyky (realizováno následujícím plánem EVVO a průřezovým tématem ŠVP Člověk a životní prostředí), aby na druhou stranu byli těmi, kteří životní prostředí chrání. Žáci se zúčastní ekologicky zaměřených exkurzí (PVE Dlouhé Stráně – květen 2009, spalovna města Brna – červen 2009, ČOV v Brně... → více

Spolupráce se školou Institut Dr. Flada

Foto
zdroj: http://www.spschbr.cz/article.asp?nArticleID=254&nLanguageID=1 / vloženo: 7.11.2008

V roce 2002 navázali spolupráci se školou Institut Dr. Flada (www.chf.de), sídlící v německém Stuttgartu. Je to soukromá chemická škola, která ve dvouletém studiu vychovává technické asistenty do laboratoří v oborech ochrana životního prostředí, biotechnologie a lékárenství. Je také pracovištěm, které zajišťuje programy UNESCO. Studenti obou škol se pravidelně... → více

Studentská vědecká konference projektu Otevřená věda

Foto
zdroj: http://www.postupicka.cz/cz/postupicka/projekty-a-aktivity-studentu/slitiny-s-tvarovou-pameti/ / vloženo: 7.11.2008

Student Michal Odstrčil se se svou prací „Slitiny s tvarovou pamětí” zúčastnil Studentské vědecké konference projektu Otevřená věda. Na této konferenci prezentovalo 38 studentů ze středních škol výsledky roční práce na pracovištích Akademie Věd ČR v různých oborech fyziky, chemie a biologie. Projekt Otevřená věda chce otevřít přímou cestu od středoškolských... → více

Projekt recyklace

Foto
zdroj: http://www.postupicka.cz/cz/postupicka/projekty-a-aktivity-studentu/projekt-recyklace-(cze)/ / vloženo: 7.11.2008

Cílem projektu je získat zájem a pozornost věnovanou problematice recyklace odpadů a získat nové kontakty mezi studenty partnerských zemí. Studenti by měli samostatně získat co nejvíce informací prostřednictvím různých médií a dále je sdělovat ostatním. Výstup studentů bude spočívat ve vyhodnocení připraveného dotazníku, který vyplní studenti tercií a prvních... → více

Evropský vědecký parlament v Aachenu

Foto
zdroj: http://www.englishcollege.cz/aktuality-2008.aspx / vloženo: 7.11.2008

Čtyři studenti ECP reprezentovali školu v Evropském vědeckém parlamentu v Aachenu na začátku října. Parlamentní diskuse se vedly na téma "Zhasnou světla v roce 2050?" z hlediska geopolotického, technologického, sociologického, ekonomického a z hlediska jednotlivce. → více

Cesta k technickým profesím

Foto
zdroj: Husník,P. Cesta k technickým profesím. Učitelské noviny č. 27 z 19.8.2008,s. 11. / vloženo: 7.10.2008

Unie školských asociací Czesha a Unie zaměstnavatelských svazů navrhly konkrétní cestu, jak přivést děti zpět k technickým povoláním. Návrhy se týkají jak centrální úrovně, tak úrovně podniků a škol.Obsáhlý materiál najdete na www.ucitelskenoviny.cz v rubrice Nástěnka. → více

Svět energie u žáků probouzí zájem o fyziku.

Foto
zdroj: Šťástková, Z. Svět energie u žáků probouzí zájem o fyziku. Školství č. 27 z 20.9.2006, s.7 / vloženo: 7.10.2008

Energetická společnost ČEZ se svým vzdělávacím programem Svět energie snaží poskytovat maximální podporu učitelům fyziky při tvorbě školních vzdělávacích programů.Program zasahuje i do blízkých přírodovědných oborů a do průřezových témat osobnostní a sociální výchova a enviromentální výchova.Pro aktivní učitele fyziky skupina ČEZ založila Klub Světa energie,... → více

Výuka v muzeu

Foto
zdroj: Doubrava,L. Proč neučit přímo v muzeu? Učitelské noviny č. 46 z 12.12.2006 / vloženo: 7.10.2008

Autor článku se zamýšlí nad spoluprací škol s muzei, která podle odborníků MŠMT a MK není dostatečná. V souvislosti s tvorbou ŠVP by se učitelé zejména dějepisu a přírodopisu měli zamýšlet nad možnostmi výuky některých témat přímo v muzeích. Odkazuje na web MŠMT, kde lze najít didaktiku a metodické postupy pro spolupráci škol a muzeí. → více

Manažerem nanečisto

Foto
zdroj: Bočarova, Z. Manažerem nanečisto. Hospodářské noviny /Kariéra speciál/ z 17.4.2008, s. 6 / vloženo: 7.10.2008

Autorka příspěvku informuje o činnosti organizace Junior Achievement, která si svými programy klade za cíl naučit mladé lidi jak funguje ekonomika.Organizace nabízí vzdělávací programy pro základní, střední i vysoké školy.Bližší informace na www.jacr.cz/o-nas/ → více

Mezinárodní ekologický program GLOBE

Foto
zdroj: Pavel Daniš podle informací Martina Jáče / vloženo: 7.10.2008

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno 110 zemí ze všech kontinentů. Nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. S využitím jednoduchých vědeckých postupů žáci pozorují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy... → více

Zelená knihovna

Foto
zdroj: http://www.cab.cz/szes/index.php?page=121&lang=cz / vloženo: 5.11.2008

Ve spolupráci s Úhlava o.p.s. byl realizován projekt na vytvoření fondu odborné literatury a multimediálních nosičů zaměřených na ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Knižní fond pořízený z této dotace je uložen v knihovně školy a stal se základem vytvoření informačního centra zaměřeného na ekologii. → více

Naučná stezka

Foto
zdroj: http://www.cab.cz/szes/index.php?page=121&lang=cz / vloženo: 5.11.2008

Ve spolupráci s Plzeňským krajem byla vybudována areálu školní zahrady SŠZP naučná stezka pro účely EVVO jako vzdělávací a informační systém pro žáky všech stupňů škol a občany regionu. Bude základem ekologické osvěty pro žáky. Základem naučné stezky je již vybudovaná botanická zahrada, skleník, stacionář poraněných zvířat, pozemky pro demonstraci... → více

Cvičení z botaniky

Foto
zdroj: http://www.cab.cz/szes/index.php?page=52&id=415&lang=cz&r=27&task=on / vloženo: 5.11.2008

Studenti 1. ročníku studijního oboru Ochrany prostředí při praktických cvičeních z botaniky pomáhají s provozem botanické zahrady na SŠZP Klatovy. → více

Junior eko-expert projekt

Foto
zdroj: Učitelské noviny, roč. 111, č. 37 z 29.10.2008, s.17-18 / vloženo: 5.11.2008

Autorka prezentuje zkušenosti SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí s realizací mezinárodního projektu, v jehož rámci se každoročně vybraní studenti 3. ročníků sejdou v jedné z partnerských škol a celý týden se věnují zkoumání daného tématu.Na realizaci projektu škola získala finanční příspěvek z Visegrádského fondu.Zajímavé jsou... → více

Spolupráce se Zemědělským svazem

Foto
zdroj: http://www.sszp.kt.cz/index.php?page=135&lang=cz / vloženo: 4.11.2008

Dne 4. 11. 2008 se konal na Střední zemědělské a potravinářské škole Klatovy seminář "Hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší" který pořádá Zemědělský svaz, územní organizace Klatovy. → více

Mezinárodní spolupráce

Foto
zdroj: http://www.cab.cz/szes/index.php?page=49&id=32&lang=cz&r=27&task=on / vloženo: 4.11.2008

1. Střední zemědělská škola uzavřela partnerství s podobně orientovanou školou z francouzského města Poligny. To je dlouholetým partnerským městem Klatov. Francouzská škola Enilbio má zemědělsko - potravinářské zaměření a poskytuje svým studentům vzdělání na úrovni vyučení, maturity i bakalářského studia. Spolupráce mezi školami je v oblasti výměny žáků,... → více

Meteorologická stanice školy

Foto
zdroj: http://www.sszp.kt.cz/index.php?page=35&lang=cz&r=23 / vloženo: 4.11.2008

Meteorologická stanice patří mezi nejstarší používané účelové zařízení školy. Stanice je zařazena do sítě stanic typu „Inter“. Jedenkrát denně se vytváří z naměřených hodnot ucelená zpráva, která se odesílá do ČHMÚ v Plzni. Výuka předmětu pěstování rostlin je zahájena tematickým celkem povětrnostní a klimatičtí činitelé. Zde meteorologická stanice... → více

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR - Rakousko

Foto
zdroj: http://www.sskola-trest.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=61 / vloženo: 3.11.2008

Program INTERREG IIIA - Pro potřeby středního školství je velmi důležitá zahraniční spolupráce (výměnné programy, praxe, rozvoj společných osnov, vzdělávacích programů). Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Třešti navázalo spolupráci se školou Bildungszentrum Gartenbau. Cílem projektu “Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol“ je... → více

Spolupráce s Průmyslovým muzeem Mladějov

Foto
zdroj: http://www.historickededictvi.cz/aktualne / vloženo: 3.10.2008

Projekt spolupráce školy a Průmyslového muzea v Mladějově je příkladem posílení znalostí ve výuce místního regionu. Konkrétně se jedná o aktivní zapojení žáků v rámci regionální kulturní akce. Příkladem výstupu je spolupráce na odborném i společenském programu v areálu úzkorozchodné železniční trati v Mladějově, který vyvrcholil happeningem pro veřejnost (26. 9.... → více

Ekologie a ochrana krajiny v Itálii

Foto
zdroj: http://www.zemskolazatec.cz/zahranici.html / vloženo: 29.10.2008

Od školního roku 2002-2003 využívá škola kontakt v Itálii v Jižním Tyrolsku v Laimburgu. Na pozvání ředitele Výzkumného a šlechtitelského centra v Laimburgu navštívili a prohlédli si zařízení, ve kterém bylo umožněno dvěma našim studentům oboru „Ekologie a ochrana krajiny“ vykonat čtyřměsíční stáž. Studenti pracovali ve výzkumu i ve výrobě a seznámili se... → více

Projekt "Výuka v přírodě - botanická zahrada v areálu školy"

Foto
zdroj: http://www.zemskolazatec.cz / vloženo: 29.10.2008

SŠZE získala od nadace ČEZ 100.000,--Kč na projekt "Výuka v přírodě-botanická zahrada v areálu školy. V zahradě se podařilo v prosinci 2006 dokončit krytý altán s místy k sezení pro žáky. Cílem projektu je zkvalitnění výuky odborných předmětů a praxe, zvýšit pobyt žáků v přírodě, poznávání ekosystémů, zvýšení zájmu o živé organismy, o pěstování a... → více

Spolupráce SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou se strojní fakultou ČVUT Praha

Foto
zdroj: Mgr. Ivana Vitisková, zástupce ředitele - www.gvi.cz/index.php?o=1000318 / vloženo: 29.10.2008

Dne 31. 1. 2008 naši školu opět navštívili zástupci ČVUT Praha Ing. Ivo Bukovský PhD a Ing. Stanislav Vrána. Každoročně přijíždějí osobně prezentovat obory vyučované na ČVUT a diskutovat s našimi žáky čtvrtých ročníků o potřebnosti a využitelnosti těchto oborů v praxi. Spolupráce Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborná školy v Ledeč nad Sázavou s... → více

Environmental problems - causes and cures

Foto
zdroj: http://www.etwinning.cz/index.php?topic=galerie, www.postovniskola.cz/php/akceenvi.php / vloženo: 29.10.2008

Projekt, který byl založen na spolupráci SOŠ a SOU poštovni (ČR) a Gymnazia Józefa Pukowca (Polsko), mapoval ekologické zatížení v Opavě a v Rybniku. Závěry byly shrnuty ve společné trojjazyčné publikace. Dále byla vytvořena mobilní prezentační tabule o třídění odpadů a bylo zavedeno třídění odpadů na škole a vypracován metodický pokyn k obdobným projektům. → více

Projekt Comenius

Foto
zdroj: http://www.szes-horice.cz/upouta/ENERGY/energy.htm / vloženo: 29.10.2008

Spolupráce na projektu Comenius zaměřeném na šetření energiemi. s názvem "Nedostatek energie - Evropané šetřme ji!". S naší školou spolupracují školy : německá Kaufmannische Berufsschule v Greiswaldu a švédská Brinellgymnasiet Nassjo. V současné době začínají měření spotřeby energií v domácnostech, kterého se účastní všichni studenti lycea na naší škole.... → více

Norské fondy

Foto
zdroj: Mgr. J. Kadlecová - www.souryb.cz/index.php?ArticleId=225 / vloženo: 29.10.2008

V rámci grantového programu EHP Norské fondy zpracovalo Střední odborné učiliště rybářské Třeboň projekt Trvale udržitelný rozvoj, který umožnil spolupráci se zahraničními partnery. Konkrétně se jednalo o spolupráci se SKJERVØY VIDEREGÅENDE SKOLE v kraji Tromso. Cílem projektu byla odborná činnost a zároveň i poznávání života norských studentů, způsob výuky v... → více

Středoškolská odborná činnost

Foto
zdroj: http://www.spschbr.cz/article.asp?nArticleID=34&nLanguageID=1 / vloženo: 29.10.2008

Účast žáků SPŠCH ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ) má dlouholetou tradici. Měření prací SOČ probíhá na rozmanitých pracovištích (laboratoře vysokých škol, výzkumných ústavů, laboratoře průmyslových provozů) pod odborným vedením zaměstnanců těchto pracovišť. Vyučující naší školy pomáhají studentům svými radami jako konzultanti. → více

Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně

Foto
zdroj: http://www.szes-dalovice.cz / vloženo: 29.10.2008

Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční model profesního vzdělávání v oblasti údržby veřejné zeleně a sportovních travnatých ploch a rozšířit tak současnou nabídku profesního vzdělávání o nový kvalitní a v Karlovarském kraji dobře uplatnitelný obor. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Partnerem... → více

Ekologický projekt trvale udržitelného života završený výrobou a konzumací přírodního sýra

Foto
zdroj: http://www.gjo.cz / vloženo: 27.10.2009

Studenti z 3. ročníku se seznámili s chovem domácích přežvýkavců, nahlédli užitečnost i nenáročnost chovatelských aktivit a vlastnoručně vyprodukovali a vzápětí zkonzumovali několik kilogramů čerstvého ovčího sýra. Dosaženým cílem projektu byla praktická ukázka možnosti šetrné obživy nezatížené negativními vlivy technologicky a ekologicky náročné civilizace.... → více

Starám se o svoji řeku 2008

Foto
zdroj: http://www.gjo.cz / vloženo: 27.10.2009

Projekt „Starám se o svoji řeku“ vznikl v roce 2000. Projekt spočívá v čištění náplav řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví v úseku Moravičany – Litovel – Hynkov.Od roku 2006 je tato akce součástí ŠVP a probíhá v tzv. projektových dnech na konci školního roku. Během let doznala řadu změn, týkajících se především vlastní náplně akce. Sběr odpadků zůstal... → více

Životní prostředí - voda

Foto
zdroj: http://www.gjo.cz / vloženo: 27.10.2009

První část byla zaměřena na vodu. Naším cílem bylo odebrat vzorky povrchové – rybniční a říční vody a také odpadní vody z různých lokalit Litovle a provést rozbor vody ve školní chemické laboratoři (dokázat přítomnost vybraných iontů, tvrdost vody, pH). Navštívili jsme rovněž místní vodárnu Čerlinka a čističku odpadních vod města Litovle. Ve vodárně jsme si... → více

Exkurze - JE Temelín

Foto
zdroj: http://www.gymspk.cz / vloženo: 27.10.2009

JE Temelín (10.září 2008) Exkurze do Temelína Na recepci nás přivítala přívětivá paní a po chvíli se nás ujala průvodkyně, která nám promítla krátký 3D film vysvětlující podstatu jaderné energie a její využití. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny, z nichž jedna šla přímo do areálu elektrárny a druhá se podivovala nad mlžnou komorou, která nám... → více

Exkurze do pivovaru

Foto
zdroj: http://www.gymspk.cz / vloženo: 27.10.2009

Exkurze do pivovaru Holba Hanušovice 17. 4. 2008 Vedoucí exkurze RNDr. Jiří Spáčil Studenti chemického semináře se seznámili s tradiční i moderní technologií výroby piva, byli poučeni o zdravotních, společenských i technických aspektech jeho čepování a konzumace. → více

Exkurze do Olšanských papíren

Foto
zdroj: http://www.gymspk.cz / vloženo: 27.10.2009

Exkurze do Olšanských papíren 30. 11. 2006 Studenti chemického semináře se "přímo na místě činu" seznámili s chemickýmí a technickými aspekty výroby speciálních druhů papírů. Jen nedaleko Šumperka, v Olšanech, pracuje papírna, která patří kvalitou své produkce ke světové špičce. Díky zasvěcenému výkladu Ing. Čulíka jsme byli seznámeni se základními principy... → více

Exkurze - závod MOSEV plast Nová Hradečná

Foto
zdroj: http://www.gymspk.cz / vloženo: 27.10.2009

Nová Hradečná - 9. 4. 2008 Dne 9.dubna 2008 se třída IV.A zúčastnila exkurze do závodu MOSEV plast Nová Hradečná. V této malé firmě se specializují na zpracování plastů, zejména jeho recyklaci – tzn. výrobu nových užitných předmětů, jako např. protihlukové stěny, zatravňovací dlaždice, ploty, stavební prvky a další. Studenti měli možnost sledovat cestu odpadního... → více

Přírodovědná exkurze

Foto
zdroj: http://www.oag.cz / vloženo: 27.10.2009

Dne 30. září 2008 navštívila třída 1.OA jedno z nejchladnějších míst České republiky - Březník blízko Modravy. Po celou dobu pěší vycházky nás doprovázel pracovník NP Šumava a povídal nám o problematice dané lokality. Zhlédli jsme také muzeum Karla Klostermanna a výstavu „Okno do divočiny“. Cestou zpátky jsme procházeli jedním ze šumavských vrchovišť –... → více

Evropský den jazyků

Foto
zdroj: http://www.vos-cestovni-ruch.cz/node/67 / vloženo: 26.9.2008

Evropský den jazyků - v rámci výuky realizovali studenti VOŠ cestovního ruchu v Praze, s.r.o. propagační a zároveň informační akci ke "Dni světových jazyků".Akce probíhala především v okolí jazykových škol, ale i v centrální oblasti cestovního ruchu. Studenti vytvořili propagační materiály provedli neformálně průzkum v poznání jak na "Den světových jazyků" reaguje... → více

Průniky času

Foto
zdroj: http://www.academiamercurii.cz/static/pruniky_casu.html / vloženo: 26.9.2008

Průniky času jsou součástí mezinárodního projektu Krajina za školou. Jsou postaveny na jednoduché myšlence: porovnání dvou fotografií, které byly pořízeny ze stejného místa v různém čase. Studenti se zapojili iniciativně do projektu tím, že hledali fotografie ve staré obecní kronice, knizách, starých časopisech či rodinných archívech. Současně pořizovali aktuální... → více

Rekonstrukce botanické zahrady

Foto
zdroj: http://www.nadacepartnerstvi.cz / vloženo: 25.8.2008

Spolupráce škol za finanční podpory grantu Nadace Partnerství pomáhá obnovit historickou páteř zeleně kostelecko-častolovického komplexu zámeckých parků. Cílem je zpřístupnit botanickou zahradu pro veřejnost a podpořit lepší ekologické povědomí místních obyvatel. Plocha bude sloužit k přípravě studentů zdravých i zrakově postižených, udržení genofondu ovocných... → více

Revitalizace starého hřiště

Foto
zdroj: http://www.nadacepartnerstvi.cz / vloženo: 25.8.2008

V areálu Integrované střední škola ve Vysoké nad Jizerou byla méně využívaná plocha, která sloužila jako příležitostné hřiště nebo jako parkovací plocha pro auta tamních žáků. Vzhledem k tomu, že škola nedisponovala volnými finančními prostředky na její údržbu, byla plocha nedostatečně využívána. Navíc ji zdevastovaly svévolným využíváním stavební firmy,... → více

Procházka starým Libercem

Foto
zdroj: http://www.nadacepartnerstvi.cz / vloženo: 24.9.2008

Cílem projektu je upozornit na vývoj životního prostředí občanů města Liberce, probuzení zájmu o dění v městě. Projekt zároveň vytváří prostor pro diskusi o budoucím směřování urbanistického rozvoje města. V rámci projektu byly vytvořeny dvě městské naučné stezky, mapující urbanistický vývoj města Liberce v průběhu 20. a 21. stol. → více

Exkurze na vědecké pracoviště Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR

Foto
zdroj: http://www.gymsosmb.cz/gymnazium / vloženo: 23.11.2009

V termínu 4. listopadu 2008 se zúčastnilo 30 studentů 3. a 4. ročníku semináře z biologie exkurze na vědecké pracoviště Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, který sídlí nedaleko Studence. Program zahrnoval teoretickou i praktickou část. Po představení samotného pracoviště Mgr. Josefem Bryjou, Ph.D. následovala odborná přednáška RNDr. Barbory Bímové na téma Myš... → více

Exkurze do výzkumného ústavu v Řeži u Prahy

Foto
zdroj: http://www.gybnp.cz / vloženo: 23.11.2009

Dne 21.4.2009 navštívilo 48 studentů z vyšších ročníků našeho gymnázia Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Měli možnost si prohlédnout jaderný reaktor, urychlovač částic, detektor, elektronový spektrometr. Seznámili se s využitím jaderné a částicové fyziky v praxi. Dověděli se o používání radiofarmak v lékařství při stanovení diagnózy a léčení zhoubných... → více

Návštěva Technického muzea v Brně

Foto
zdroj: http://www.gymsosmb.cz/gymnazium/ / vloženo: 23.11.2009

Třída 1. C navštívila s Mgr. Feldbablem a Mgr. Kabelkou 12. 2. 2008 Technické muzeum a pavilon Anthropos v Brně. V Technickém muzeu sledovali studenti výklad s ukázkami práce parních strojů a vodních turbín. Se zajímavími pokusy z různých oblastí fyziky se pak seznámili v Experimentátoriu. V pavilonu Anthropos obdivovali studenti vývoj člověka od nejstarších předků až po... → více

Návštěva pracoviště Jihlavské astronomické společnosti

Foto
zdroj: http://www.gymsosmb.cz/gymnazium / vloženo: 23.11.2009

Přes náročnost zadání Astronomické olympiády se několik studentů naší školy účastní korespondenčního kola AO. Úkoly jsou natolik obtížné, že se jejich řešení neobejde bez pomoci odborníka. Také letos jsme se vypravili za p. Milošem Podařilem z Jihlavské astronomické společnosti, aby nám pomohl pochopit některé pojmy, výpočty a zákonitosti vesmíru. Však se mnohdy... → více

Exkurze do Železárny Štěpánov

Foto
zdroj: http://www.gybnp.cz/ / vloženo: 23.11.2009

Dne 3. listopadu 2008 se studenti kvarty a zájemci o fyziku a deskriptivní geometrii z vyšších ročníků zúčastnili exkurze do Železáren Štěpánov. Mladší studenti se zajímali o výrobu odlitků z litiny, starší studenti byli seznámeni s furanovou technologií formování, s technickou přípravou výroby pomocí konstrukčních grafických programů a se způsoby kontroly jakosti.... → více

Studenti kroužku GIS na univerzitě v Liberci

Foto
zdroj: http://www.gymsosmb.cz/gymnazium / vloženo: 23.11.2009

V rámci projektu "Vnímání Vysočiny výukou GIS" realizovaném na Gymnáziu a SOŠ v Moravských Budějovicích se ve dnech ve dnech 28. - 30. března 2008 uskutečnil pracovní výjezd osmi studentů na Katedru zeměpisu Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Odborné vedení poskytl proděkan Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. a jeden ze studentů pátého ročníku zeměpisného oboru. Na... → více

Studánky

Foto
zdroj: http://www.gymhu.cz / vloženo: 23.11.2009

Projekt Studánky je pokračováním projektu se stejným názvem z let 2002 – 2005. Jedná se o mapování vodních zdrojů v okolí Humpolce. Město Humpolec je napájeno pitnou vodou ze dvou zdrojů. Prvním je přehradní nádrž Želivka, druhým zdrojem je voda z pramenů v okolí města. Ukazuje se, že kvalita vody z některých místních zdrojů je vyšší než kupovaná voda. Všechny... → více

Soil project

Foto
zdroj: http://www.gymhu.cz/ / vloženo: 23.11.2009

V roce 2008 se zapojila naše škola do mezinárodního projektu Mezinárodní inovace ve výuce matematiky a přírodních věd IMST (Comenius School Partnership). Našimi partnery jsou Finsko, Polsko a Rakousko. Konkrétně se jedná o tvorbu výukových materiálů pro pedologii v anglickém jazyce, které budou pak umístěny na Edu – Moodle a budou k dispozici všem zúčastněným školám a... → více

POZNÁVÁM SVOU ŘEKU

Foto
zdroj: http://www.adfontes.cz/ / vloženo: 23.11.2009

Cíl: Prozkoumat tok řeky Jihlavy od pramene k ústí. Zahájení: září 2006 Doba trvání: čtyři roky (prima - kvarta) Forma: Jednodenní terénní cvičení zaměřená na přírodovědné předměty (vč. návaznosti na historii území a využití výtvarných a hudebních vloh studentů). Třídní výlety zaměřené na prozkoumání většího úseku řeky s cílem hlubšího poznání... → více

Spolupráce školy se soukromým zemědělcem

Foto
zdroj: V. Vinter / vloženo: 22.12.2008

Odborná praxe studentů a exkurze u soukromého zemědělce (Hořák Jan) v oblasti ekolog. zemědělství, konzultace odborné náplně ŠVP, člen výběrové komise na fci zemědělského technika v rámci školního projektu Konkurz pro každého. → více

Spolupráce školy s Úřadem práce v Bruntále

Foto
zdroj: V. Vinter / vloženo: 22.12.2008

Spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání - konzultace a příprava rekvalifikačních kurzů na zakázku, konzultace odborné náplně ŠVP, účast ředitele školy v poradním sboru ředitele ÚP, aplikace aktuální situace na trhu práce do výuky, besedy pro studenty, pomoc s volbou povolání, spolupráce při presentaci školy → více

Spolupráce školy s Městským úřadem Bruntál

Foto
zdroj: V. Vinter / vloženo: 22.12.2008

Odborná praxe studentů, zapojení studentů a školy do komunitních a ekologických projektů MěÚ, účast školy na tvorbě Strategického plánu rozvoje města, jazykové vzdělávání pro zaměstnance MěÚ → více

Spolupráce se statutárním školním závodem Jantar sro.

Foto
zdroj: V. Vinter / vloženo: 22.12.2008

Statutární školní závod - odborná praxe studentů a exkurze v oblasti zemědělství, potravinářství a obchodu, konzultace odborné náplně ŠVP. → více

Mezinárodní spolupráce s ZSE OPOLE.

Foto
zdroj: V. Vinter / vloženo: 22.12.2008

stáže studentů, výměna a konzultace progresivních metod vzdělávání, zajišťování zahraničních odborných exkurzí, partnerství v projektech Interreg. → více

Spolupráce školy s PRO-BIO Šumperk.

Foto
zdroj: V. Vinter / vloženo: 22.12.2008

Odborná praxe studentů a exkurze v oblasti ekolog. zemědělství, konzultace odborné náplně ŠVP, příprava ŠVP pro ekologické zemědělství v LFA, přednášková činnost na naší škole v rámci U3V, besedy pro studenty, partnerství v projektech, škola agroenvironmentáílním informačním centrem. → více

Odborný týden jako příprava na ŠVP

Foto
zdroj: Hamhalterová, Z. Odborné týdny jako příprava ŠVP. Učitelské noviny č. 8/2006, rubrika Zrcadlo praxe / vloženo: 20.10.2008

Gymnázium v Arabské ulici v Praze 6 obohacuje svoje učební plány o nové aktivity. Po zhodnocení jejich úspěšnosti jsou pak tyto aktivity zařazovány do ŠVP. Autorka článku popisuje příklad jednoho tzv. odborného týdne, který se na uvedeném gymnáziu uskutečnil ve spolupráci s FEL ČVUT. Jednalo se o výuku programování. Spolupráce s vysokými školami je vysoce hodnocena žáky,... → více

Celorepublikový projekt IQ Auto

Foto
zdroj: Bušková, M. Školy se představují na veletrzích. Projekt IQ Auto propojuje odborné školství s firmami. Mladá fronta DNES - Střední Čechy, č. 261 z 8.11.2007 / vloženo: 20.10.2008

Cílem projektu je propojit odborné školství přímo s firmami. Autorka článku popisuje některé formy této spolupráce jako jsou semináře pro učitele odborných předmětů na SOŠ, odborný výcvik přímo v provozech podniků apod. → více

Spolupráce škol tří států při odstraňování škod po kůrovci

Foto
zdroj: ZDENĚK JUNGVIRT, Večerník Praha, 05.06.2000 / vloženo: 17.8.2008

Do praktické výuky ve vimperské Integrované střední škole lesnické (ISŠL) se od letošního září zapojí také mladí z hornorakouského Schläglu. Pod vedením našich mistrů odborného výcviku se budou učit ve školním polesí přibližování dřeva. Po návratu ze Schläglu to řekl ředitel ISŠL Slavomil Brandtl. "Naše partnerská rakouská škola se hodlá více zaměřit na... → více

Hledáme nejlepšího chemika

Foto
zdroj: Fignerová, M. Hledáme nejlepšího mladého chemika. Rodina a škola, 2008,roč. LV, č.10, s.25 / vloženo: 16.12.2008

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích ve spolupráci s chemicko-technologickými společnostmi z pardubického regionu již druhým rokem organizuje soutěž pro žáky 9. tříd základních škol, jejímž smyslem je podnítit zájem žáků o chemii, která nepatří právě k nejoblíbenějším předmětům na školách. Neméně významným motivem je perspektivně získat... → více

Exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu

Foto
zdroj: http://www.gyohavl.cz/ / vloženo: 16.11.2009

Dne 13.10.2008 navštívila naše třída v rámci výuky zeměpisu Český hydrometeorologický ústav v Ostravě-Porubě. Pracovník ČHMU nám názorně ukázal měřící přístroje a vysvětlil princip jejich fungování. Získali jsme se nové informace a zajímavosti o měření teploty, zjišťování srážkového úhrnu a dokonce i o zaznamenávání sluneční aktivity. Během exkurze jsme... → více

Beseda s kosmonauty

Foto
zdroj: http://www.gyohavl.cz/ / vloženo: 16.11.2009

Dne 7. 10. 2009 se v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava konala beseda s astronauty. Tato akce byla uspořádána v rámci celosvětového summitu astronautů – ASE Prague 2009, který probíhal ve dnech 4.10. - 10.10. v Praze. Ostravu navštívili celkem čtyři hosté čínské, japonské a ruské národnosti. Po krátkém úvodním proslovu jednoho z profesorů... → více

Projekt Badatel

Foto
zdroj: http://badatel.upol.cz/ / vloženo: 16.11.2009

Projekt nabízí středoškolským studentům bezplatnou možnost stát se součástí špičkových vědeckých týmů -nabízí radost z vědy, ale nic víc (peníze, prominutí přijímacích zkoušek na univerzitu, atd.) -základním kamenem je dobrovolná práce bez jakýchkoliv formálních omezení a byrokracie staví na motivaci, nikoli na IQ, předchozích dobrých výsledcích, nebo... → více

FIRST LEGO League 2008

Foto
zdroj: http://www.gymjes.cz / vloženo: 16.11.2009

FIRST LEGO League je celosvětově populární soutěž pro týmy mladých výzkumníků, programátorů a konstruktérů (Robotgame - návrh robota a jeho programování, Design robota, prezentace řešení výzkumného problému na téma doprava a týmový úkol). V minulých dvou ročnících naši republiku reprezentoval v zahraničí vítězný tým studentů jesenického gymnázia, letos se stalo... → více

Fyzikální cirkus 2009

Foto
zdroj: http://www.gvoz.cz/ / vloženo: 16.11.2009

Dne 25.4.2009 se uskutečnil 3. ročník soutěže středoškolských a vysokoškolských studentských týmů v experimentální fyzice Fyzikální cirkus 2009 – Přistání na Venuši. Akce se konala pod záštitou rektora Masarykovy univerzity, primátora města Brna a ředitele České kosmické kanceláře na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně. Naši školu zastupoval tým... → více

Prázdninové čarování v laboratořích gymnázia

Foto
zdroj: http://www.gymnaziumrymarov.cz / vloženo: 16.11.2009

27.6.2008 po rozdání vysvědčení školu opustili studenti, kteří odešli na dlouho očekávané prázdniny. Ztichly učebny, vyprázdnily se chodby. Ale ne na dlouho. Dne 11.7.2008 škola znovu ožívá, byť jen na jeden den. Protože právě ten den probíhá velká akce pod vedením profesorů (prof. Dany Kropáčové – chemie, prof. Marie Novotné – biologie, prof. Jiřího Zahradníka... → více

Terénní cvičení z biologie

Foto
zdroj: http://www.gymtri.cz / vloženo: 16.11.2009

Ve dnech 11.5. až 14.5. se žáci 2.A, 2.B a 2.C zúčastnili terénního cvičení z biologie. Součástí programu byla zoologická exkurze do modernizovaného zemědělského podniku Fa Netis v Dolní Lutyni, terénní botanické cvičení na Jahodné, terénní cvičení s názvem "Ekosystém řeky". Poslední část terénního cvičení byla věnována poskytnutí první pomoci a byla doplněna o... → více

Spolupráce školy, místní komunity, podnikatelů a rodičů

Foto
zdroj: Kappa Delta Pi Record, Jaro 2008, svazek 44, číslo 3, strana 132, internet link: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4009/is_200804/ai_n25420673 / vloženo: 15.9.2008

Místní školy v Akronu a komunitní subjekty (zoo, různé parky, muzea, knihovny a kina, ...) začaly spolupracovat s neziskovou organizací založenou v roce 1996 místními podnikateli. Role školy v tomto programu spočívala zejména v pobídce rodičů k aktivní účasti na organizační i materiální přípravě konkrétních exkurzí žáků a výletů, ale také k samostatnému navrhování... → více

Spolupráce škol a IT společností

Foto
zdroj: Education week, 17. 9. 2003, 23. ročník, číslo 3, strana 10 / vloženo: 15.9.2008

V poslední době se stále častěji prosazuje spolupráce škol a firem zabývajících se informačními technologiemi. Podpora školy ze strany firem bývá často ve formě výpočtové techniky, high-tech technologií a novinek za účelem rozvoje schopností a zručností studentů v těchto oblastech. Výjimkou není ani zakládání úplně nových škol orientovaných výlučně na IT s... → více

4. ročník Letní sklářské školy „Fresch glass school“

Foto
zdroj: Pavel Daniš podle informací Pavla Groha / vloženo: 13.10.2008

4. ročník Letní sklářské školy se konal ve dnech 22.-23.9.2008 na Střední umělecko průmyslové škole ve Valašském Meziříčí. Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák. Na programu sklářské školy aktivně participují vědečtí a pedagogičtí pracovníci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Bratislavě, Ústavu... → více

Talnet – nabídka aktivit pro nadané žáky v oblasti přírodních věd

Foto
zdroj: http://www.talnet.cz / vloženo: 11.11.2009

Talnet nabízí většinou nesoutěžní, ale dlouhodobější a systematické aktivity pro děti a mládež se zájmem o obory fyzika, chemie, biologie, geografie, matematika. Ve školním roce 2009/2010 si zájemci mohou vybrat z 19 kurzů, které probíhají online a jež se časově přibližně shodují s obdobími školního roku. K účasti v kurzech tak stačí pouze počítač s přístupem na... → více

Otevřená věda II

Foto
zdroj: http://www.otevrena-veda.cz / vloženo: 11.11.2009

Projekt Otevřená věda II – systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti byl schválen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2.3, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je zlepšení a vzrůst lidského potenciálu v dlouhodobě... → více

Dny geografických informačních systémů - Liberec - listopad 2009

Foto
zdroj: http://gisday.tul.cz / vloženo: 11.11.2009

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci vás zve jako spolupořadatel ve dnech 10. - 13.11.2009 do Krajské vědecké knihovny v Liberci na DNY GEGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. Speciálně pro školní kolektivy budou připraveny semináře, které budou probíhat ve dnech 10. až 12. 11. (úterý až čtvrtek). Semináře budou obsahovat 15 minutovou interaktivní přednášku o základních... → více

Projekt "ˇAť žije život"

Foto
zdroj: http://www.cogfm.cz/zivot.htm / vloženo: 11.11.2009

ČOG se ve školním roce 2008/2009 zapojilo do projektu „Ať žije život“. Projekt je realizován po dobu devíti měsíců, během nichž se studenti seznámí s tím, jak přispět k ochraně přírody vlastními silami, jak udržet stávající situaci v péči o přírodu a sami navrhnout možná řešení. Projekt bude probíhat formou soutěží, pozorováním přírody, laboratorním... → více

Výzkum a vývoj

Foto
zdroj: http://www.zatecsspse.cz/index.php?modul=article&name=vyzkum_vyvoj / vloženo: 11.11.2008

Výzkumná laboratoř nekonvenční­ch zdrojů energie vznikla v budově v Postoloprtech jako společná aktivita školy a Sdružení pro podporu talentované mládeže GENERIX. Pracuje na experimentální části objevu nových vlastností látky, patřící mezi dielektrika a rozpracovává technologii využití dvou nových vynálezů z oblasti chemických zdrojů elektrické energie. → více

Leonardo da Vinci

Foto
zdroj: http://www.iss-sokolnice.cz/Leonardo-da-Vinci/Vzhuru-do-SRN-a-Srbska---jaro-je-totiz-obdobim-cile-mezinarodni-spoluprace/sc-30-sr-1-a-221/default.aspx / vloženo: 11.11.2008

V rámci programu „Do světa“ do školy přijelo 13 srbských žáků, aby společně s českými žáky pracovali na projektech v oblasti silnoproudých technologií. Dále školu navštívila skupina 6 německých žáků, aby po dobu 3 týdnů zkoušeli své znalosti a dovednosti kabelových technologií a LOGO-systémů. Poté čeští studenti odjedou na výměnnou stáž skupina do... → více

Energie bez hranic

Foto
zdroj: http://www.iss-sokolnice.cz/Mezinarodni-projekty/Energie-bez-hranic-uspesne-preteka/sc-15-sr-1-a-257/default.aspx / vloženo: 11.11.2008

Projekt Energie bez hranic spočívá ve výměně zkušeností, studijních pobytů žáků i pedagogických pracovníků mezi ISŠ Sokolnice a První technickou školou v Kragujevaci. Netýká jen krátkodobých výměnných stáží studentů, ale žáci ze srbské školy se začali po předchozí jazykové výuce češtiny připravovat společně s našimi žáky v Sokolnicích. Po ukončení... → více

Enersol

Foto
zdroj: http://issnp.horalik.cz/view.php?cisloclanku=2006080013 + http://www.enersol-harfa.cz/cile.html / vloženo: 11.11.2008

Škola se zúčastnila mezinárodního projektu alternativných zdrojů energie Enersol, jehož cílem je Zřízení informačních středisek pro školy a laickou i odbornou veřejnost. Tato střediska budou vybavena speciálními instalacemi a zařízeními na demonstraci a výcvik a zároveň budou mít zpětný dopad do ekonomiky školy formou úspor nákladů na energie nezbytné pro její provoz.... → více

Využití solární energie

Foto
zdroj: http://www.vosvdf.cz / vloženo: 11.10.2008

Jedná se o příklad spolupráce SŠ s vysokou školou v oblasti možnosti využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci projektu si zúčastněné střední školy vyzvedly stavebnice solárních nebo vodíkových vozítek a měly za úkol vozítko sestrojit. Následně týmy složené ze studentů středních škol soutěžily v rychlosti překonání dané vzdálenosti. Vše probíhalo ve... → více

KSICHT - Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou

Foto
zdroj: http://ksicht.natur.cuni.cz/o-ksichtu / vloženo: 10.11.2009

KSICHT – je určen všem středoškolákům, kteří mají rádi chemii. Nabízí zábavu, poučení a zajímavosti z nejrůznějších koutů chemie. Každoročně vycházejí čtyři série úloh, pořádají se společné výlety a ti nejlepší se mohou zúčastnit závěrečného soustředění na PřF UK. Poznáš, že chemici rozhodně nejsou suchaři v bílých pláštích! Jak KSICHT... → více

BIOLOGICKÁ UNIVERZITA MLÁDEŽE

Foto
zdroj: http://www.gymck.cz/view.php?cisloclanku=2008100022 / vloženo: 10.11.2009

Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita a Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích pořádají přednášky pro zájemce z řad středoškolských studentů a učitelů. → více

BRKOS - BRněnský KOrespondenční Seminář

Foto
zdroj: http://bart.math.muni.cz/~brkos/index.php / vloženo: 10.11.2009

BRKOS je matematický korespondenční seminář určený pro všechny středoškolačky a středoškoláky (a klidně i základoškolačky a základoškoláky), kteří mají rádi matematiku. → více

KoKoS - Koperníkův korespondenční seminář

Foto
zdroj: http://kokos.gmk.cz/ / vloženo: 10.11.2009

Matematický korespondenční seminář pro žáky 6. - 9. tříd základních škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. KoKoS organizují studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Jeho účelem je ukázat zábavnou formou zajímavá zákoutí matematiky a poskytnout možnost změřit síly s ostatními vrstevníky po celé republice! → více

Enviromentální výchova v Národním parku Šumava

Foto
zdroj: http://www.gympt.cz/granty/evvo/info_o_projektu.pdf / vloženo: 10.11.2009

Rozvojový program Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) V listopadu se uskutečnil pod vedením Mgr. Ivany Lukáškové program výuky pro Tercii formou projektu. Název byl Environmentální výchova v Národním parku Šumava a podklady pro jeho realizaci v rámci Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve... → více

Bioanalytika aneb kompostování pod kontrolou

Foto
zdroj: http://www.geukaplice.cz/geu/projekty.php / vloženo: 10.11.2009

Již podruhé v posledních dvou letech se podařilo naší škole získat statisíce korun z grantového programu Jihočeského kraje „Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol“. Letošní projekt má za cíl vzbudit u žáků zájem o studium odborných předmětů formou praktických měření a projektového vyučování. Aktivity projektu se týkají... → více

EKOŠKOLA

Foto
zdroj: http://ekoskola.webnode.cz/ / vloženo: 10.11.2009

Ekoškola je mezinárodní program koordinovaný v České republice sdružením Tereza. Vychází z principu, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, ale že je třeba snažit se zároveň o změnu jednání. Ekoškola tak vede k propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu... → více

Rozvojové projekty SIPVZ

Foto
zdroj: http://www.eko-g.cz/ / vloženo: 10.11.2009

V roce 2006 jsme se aktivně zapojili do rozvojových projektů SIPVZ. Tyto projekty byly zaměřeny na specifické implementace inovativních prvků do výuky a přispěly k osvojení informační gramotnosti v úzké návaznosti na obor studia. Projekty byly realizovány od června do prosince 2006. Projekty SIPVZ byly ze 70% financovány z rozvojového programu MŠMT ČR "Projekty škol".... → více

Mendel Forum 2009

Foto
zdroj: http://www.eko-g.cz/ / vloženo: 10.11.2009

Ve dnech 20. a 21. 10. se žáci septim v rámci biologického semináře spolu s profesorem Markem Jelečkem zúčastnili Mendel Fora 2009, které probíhalo v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Tento konferenční cyklus tradičně pořádá Mendelianum MZM ve spolupráci s Ústavem fyziologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Ústavem živočišné fyziologie a genetiky... → více

Logická olympiáda

Foto
zdroj: http://www.eko-g.cz/ / vloženo: 10.11.2009

Ve dnech 6. - 10. října proběhlo nominační kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Tato soutěž je pořádána Mensou ČR, letos poprvé i pro studenty středních škol. Z naší školy se přihlásilo a úspěšně zúčastnilo 11 studentů a z celkového počtu 4 044 soutěžících se všichni dostali mezi 75% úspěšných řešitelů. Tři studenti: Ondřej Král (OA), Terezie Ševčíková (OB I) a... → více

Žákovská soutěž ŽIRAFA ( v rámci FESTIVALU VĚDY)

Foto
zdroj: http://www.eko-g.cz/ / vloženo: 10.11.2009

pátek 18.9.2009 proběhla v rámci FESTIVALU VĚDY (19. - 25. 9.) žákovská soutěž ŽIRAFA. Letos se konala v prostorách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Soutěž je zaměřena na přírodovědné obory - letošní ročník obsahoval úkoly z fyziky, chemie, biologie a architektury. V každé oblasti byla dvě stanoviště, kde se v časovém limitu 10 minut plnil nějaký... → více

EUROREBUS

Foto
zdroj: http://www.eurorebus.cz/ / vloženo: 10.11.2009

Eurorebus je tradiční vědomostní soutěž o účast v Expedici po Evropě a spoustu dalších atraktivních cen. Jsi-li žákem/žačkou druhého stupně základní školy nebo studentkou/studentem střední školy a máš rád/a zeměpis, dějepis, přírodopis ale i např. společenskovědní obory a máš „otevřenou hlavu“ pro souvislosti těchto oborů lidské činnosti – pak jsi... → více

Hvězdárna - pokusy z geometrické optiky

Foto
zdroj: http://www.jgmendel.cz / vloženo: 10.11.2009

A je to tu. Jdeme na hvězdárnu pozorovat Měsíc, hvězdy a Slunce. Takový byl náš první dojem, než jsme se dozvěděli, že se podíváme na pokusy z geometrické optiky. Ani ve snu nás nenapadlo, jaká spousta zajímavých pokusů nás čeká. Nejdříve jsme si zopakovali zákon odrazu světla-samozřejmě i s názornou ukázkou. Došlo také na lámání nikoli chleba, ale světla,... → více

Projekt EVVO - Poznáváme CHKO Pálava a Biosférickou rezervaci Dolní Pomoraví jako významné centrum biodiverzity v životním prostředí Jižní Moravy

Foto
zdroj: http://www.gymnazium.velke-pavlovice.cz/projekty.htm#2493 / vloženo: 10.11.2009

Naše škola podala na MŠMT žádost o dotaci na řešení projektu v rámci rozvojového programu ve vzdělávání v rámci environmentální výchovy a osvěty /EVVO/ v roce 2008. V těchto dnech jsme obdrželi zprávu, že projekt byl přijat. Projekt nese název: Poznáváme CHKO Pálava a Biosférickou rezervaci Dolní Pomoraví jako významné centrum biodiverzity v životním prostředí... → více

Poznávání bez hranic

Foto
zdroj: Hvězdárna Valašské Meziříčí, www.astrovm.cz / vloženo: 10.11.2009

Tento projekt zahrnuje kromě jiného i soutěž „Poznáváme vesmír bez hranic“ pro studenty středních škol Slovenské a České republiky a také 1. československou konferenci pedagogických pracovníků a pracovníků hvězdáren. Jedním z cílů projektu je podnítit zájem o přírodní vědy mezi mládeží. → více

GENIUS LOGIKUS - Mezinárodní logická soutěž

Foto
zdroj: http://www.geniuslogicus.eu/cz/ / vloženo: 10.11.2009

Školy a jejich studenti nyní mají mimořádnou možnost zapojit se do prestižní mezinárodní soutěže „GENIUS LOGICUS“; pro žáky 2. ročníku (tedy 7. ročník základních škol) je přihlášení bezplatné. Soutěžící obdrží 12 úloh a na řešení mají 30 dní. Budou tedy soutěžit v soutěži „A“ (bez měření času a dozoru koordinátora) pouze korespondenční formou... → více

Seminář "Evropa – nově a lépe"

Foto
zdroj: http://www.gymso.cz/ / vloženo: 10.11.2009

17. listopadu 2008 se na zámku Weidenberg nedaleko německého Bayreuthu sešli studenti našeho gymnázia s žáky Realschule Gräfenberg, aby zde během třídenního semináře načerpali informace o Evropské unii a společně poté během „Planspiel“ vyřešili problémy týkající se změny klimatu... (celý článek) První den proběhl ve znamení poznávání, a to poznávání... → více

Projekt ENTER

Foto
zdroj: http://www2.ntm.cz/projekty/muzejni-pedagogika/?page=1 / vloženo: 1.12.2009

Muzeum je uzavřeno, zní první informace, kterou vám nabídnou webové stránky Národního technického muzea v Praze (NTM). Žáci druhého stupně základních škol sem ale mohou se svými učiteli chodit i teď, aby si vyzkoušeli některý z workshopů edukativního programu Enter. Více než dvouletý projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České... → více


Copyright © 2008 RNDr. Lukáš Müller, Ph.D. Design by Marcel Vrbas | Source by Marek Fešar